Ranking para rotação

Dados atuais

108º Ciclo
21/Jun/2024   a   21/Jul/2024

# Nome GP SKR Naves % Times % Times
Efetivo
X F1 F2 Score Atual Destino
1 Ricaspe 11893901 3488 1 101.19% 0 101.19% 7.0 0.41 100 3254270 KSB KSB
2 ZAC 11648188 3537 1 97.47% 0 97.47% 7.0 0.46 100 2877520 KSB KSB
3 MINI Detonador 12696899 3837 1 98.82% 0 98.82% 7.0 0.57 100 2725990 KSB KSB
4 Hello There 12712846 3748 9 106.34% 0 106.34% 7.0 0.56 100 2506450 KSB KSB
5 Mega de Schrödinger 11907561 3626 7 98.96% 0 98.96% 7.0 0.56 100 2282370 KSB KSB
6 еke RoaР11874782 3368 9 100.83% 0 100.83% 7.0 0.54 100 2218050 KSB KSB
7 Surinami 11572924 3578 5 98.18% 0 98.18% 7.0 0.61 100 2126570 KSB KSB
8 Gohan 11680975 3362 1 94.39% 0 94.39% 6.0 0.52 100 2088040 KSB KSB
9 Claudioleandrof 11960095 3531 1 100.28% 0 100.28% 7.0 0.68 100 1998500 KSB KSB
10 EL RoDriGoN 12156921 3738 1 96.12% 0 96.12% 7.0 0.76 100 1910780 KSB KSB
11 Jeffxs 12145587 3672 1 96.55% 0 96.55% 7.0 0.75 100 1908000 KSB KSB
12 Bocca 12064010 3396 1 99.20% 0 99.20% 7.0 0.70 100 1890910 KSB KSB
13 Cryptig 11604067 3533 1 97.36% 2 91.36% 6.0 0.60 100 1883780 KSB KSB
14 Bojack 11741828 3584 1 98.44% 0 98.44% 7.0 0.73 100 1851860 KSB KSB
15 CacaRY 11591681 3476 1 99.39% 0 99.39% 7.0 0.70 100 1851710 KSB KSB
16 DarthXarop 11663224 3290 2 100.76% 0 100.76% 7.0 0.68 100 1816380 KSB KSB
17 Thax'llTheSexyWookiee 11389644 3412 2 94.20% 0 94.20% 6.0 0.59 100 1811800 KSB KSB
18 Thiago 12175478 3520 4 103.17% 0 103.17% 7.0 0.77 100 1758320 KSB KSB
19 MestreHL 11593859 3353 1 96.74% 0 96.74% 7.0 0.78 100 1610640 KSB KSB
20 Yodha 11509493 3317 1 95.16% 0 95.16% 6.0 0.66 100 1604780 KSB KSB
21 yagamibr 11894017 3401 1 90.40% 0 90.40% 5.0 0.60 100 1553420 KSB KSB
22 LusthaRod 11889485 3519 4 88.41% 0 88.41% 5.0 0.61 100 1548130 KSB KSB
23 Dico Cwb 11690173 3460 19 97.88% 0 97.88% 7.0 0.72 100 1460850 KSB KSB
24 Daniel 11722266 3511 1 91.90% 0 91.90% 6.0 0.78 100 1454380 KSB KSB
25 skyballs 11399911 3450 1 93.62% 0 93.62% 6.0 0.80 100 1357130 KSB KSB
26 Gabera 11297958 3552 2 89.54% 0 89.54% 5.0 0.68 100 1346410 KSB KSB
27 CCharles 11892838 3480 30 98.34% 0 98.34% 7.0 0.64 100 1335500 KSB KSB
28 Volkare 11585748 3441 2 94.29% 1 91.29% 6.0 0.84 100 1301410 KSB KSB
29 Cobra 11088036 3595 1 89.14% 0 89.14% 5.0 0.71 100 1288530 KSB KSB
30 Ghargamel 11433583 3421 3 88.78% 0 88.78% 5.0 0.73 100 1221110 KSB KSB
31 Muiter 11337109 3278 3 89.00% 0 89.00% 5.0 0.71 100 1196980 KSB KSB
32 brunobyof 11572393 3512 2 95.34% 2 89.34% 5.0 0.78 100 1190720 KSB KSB
33 ferdolima 11813887 3446 34 92.15% 0 92.15% 6.0 0.61 100 1185740 KSB KSB
34 UK IC 1001 11270675 3465 1 87.01% 0 87.01% 5.0 0.80 100 1122060 KSB KSB
35 Herr Oliveira 11065916 3311 10 89.35% 2 83.35% 4.5 0.64 100 1103630 KSB KSB
36 UK DmiTri 11719203 3465 2 94.87% 0 94.87% 6.0 0.80 70 1071490 KMF KSB
37 BackBulatov 11176918 3422 4 92.27% 1 89.27% 5.0 0.81 100 1068840 KSB KSB
38 Dan Jed 11460798 3336 4 88.12% 2 82.12% 4.5 0.74 100 1053380 KSB KSB
39 Little Ham 10967050 3248 1 82.76% 0 82.76% 4.5 0.77 100 962360 KSB KSB
40 Rodb88 12166157 3541 2 95.28% 5 80.28% 4.0 0.83 100 950277 KSB KSB
41 ambrozitaniaca 10378179 3389 4 85.39% 2 79.39% 4.0 0.70 100 910267 KSB KSB
42 Solar77 11685389 3564 4 89.18% 5 74.18% 3.8 0.81 100 867667 KSB KSB
43 jpb131 10978858 3239 3 85.54% 0 85.54% 4.5 0.85 100 861087 KSB KSB
44 Tunnd Rocha 11461801 3466 3 92.05% 4 80.05% 4.0 0.86 100 839539 KSB KSB
45 GUid0 11175316 3548 3 89.21% 1 86.21% 5.0 0.83 70 833905 KMF KSB
46 VaderDaFiel 11657968 3594 45 93.72% 1 90.72% 5.0 0.79 100 771806 KSB KSB
47 MINI UK Vaedir Metran 11364729 3296 2 89.16% 0 89.16% 5.0 0.90 70 736984 KMF KSB
48 Fredd 10816649 3173 1 86.13% 0 86.13% 5.0 0.84 70 728335 KMF KSB
49 O b i t o 11393407 3508 66 87.57% 2 81.57% 4.5 0.58 100 562132 KSB KSB
50 CaioSam 11215747 3214 69 88.49% 4 76.49% 4.0 0.71 100 389564 KSB KSB
51 Cαρiτãο Θrşτ 11661722 3075 70 87.57% 9 60.57% 3.0 1.00 1 53008 KSB KSB
52 CavaleiroJedi 11534090 3355 1 88.84% 2 82.84% 4.5 0.54 70 1144530 KMF KMF
53 NFAJ 11288114 3292 7 85.58% 0 85.58% 4.5 0.79 70 698603 KMF KMF
54 MINI Boladão de amor 11096608 3340 1 82.62% 5 67.62% 3.5 0.86 100 696923 KMF KMF
55 Danielfc78 11119140 3562 3 84.35% 0 84.35% 4.5 0.92 70 675868 KMF KMF
56 BMA Ф 11147047 2877 45 89.19% 2 83.19% 4.5 0.68 100 673059 KMF KMF
57 GibaTj 11113274 3366 11 90.93% 1 87.93% 5.0 0.83 70 648590 KMF KMF
58 Sorzus Syn 10707383 3306 14 86.81% 1 83.81% 4.5 0.74 70 622967 KMF KMF
59 made 10475149 3421 2 78.84% 0 78.84% 4.0 0.83 70 609620 KMF KMF
60 gmac 11156540 3045 1 89.15% 4 77.15% 4.0 0.82 70 592963 KMF KMF
61 vandigo 11692121 3393 50 90.52% 0 90.52% 5.0 0.78 70 582358 KMF KMF
62 Aegon 10953365 3466 1 84.17% 5 69.17% 3.5 0.82 70 572662 KMF KMF
63 Kell Tukk 11142552 3191 7 80.58% 0 80.58% 4.0 0.83 70 568966 KMF KMF
64 gg 10840824 3321 4 81.92% 2 75.92% 3.8 0.83 70 567847 KMF KMF
65 Aleph 10627049 3323 2 75.47% 0 75.47% 3.8 0.83 70 563873 KMF KMF
66 X'lor Bin 11005116 3409 2 78.12% 2 72.12% 3.8 0.89 70 558202 KMF KMF
67 Sev 10464985 3539 1 79.73% 0 79.73% 4.0 0.94 70 556092 KMF KMF
68 Malafati 10155765 3190 15 80.10% 0 80.10% 4.0 0.72 70 525432 KMF KMF
69 Ledeg 10159183 3290 2 74.16% 2 68.16% 3.5 0.80 70 517240 KMF KMF
70 Er Mûrazôr 11574622 3360 28 85.78% 0 85.78% 4.5 0.78 70 515730 KMF KMF
71 DarthRohla 10919273 3000 3 80.16% 0 80.16% 4.0 0.91 70 510659 KS KMF
72 Toni Zappa 10380958 3186 3 78.65% 2 72.65% 3.8 0.88 70 496766 KS KMF
73 Badtokill 10357458 3151 1 74.24% 0 74.24% 3.8 0.90 70 485336 KA KMF
74 LrdCochrane 11167802 3228 2 81.00% 4 69.00% 3.5 0.93 70 480390 KMF KMF
75 JDC37 10230215 3222 14 78.19% 0 78.19% 4.0 0.83 70 462498 KMF KMF
76 hvs 10787592 3142 18 77.37% 1 74.37% 3.8 0.82 70 453934 KMF KMF
77 Luffyツ 9361082 3250 1 66.32% 0 66.32% 3.5 0.84 70 450503 KS KMF
78 Capitão Caverna 10742970 3290 32 85.11% 0 85.11% 4.5 0.83 70 444483 KMF KMF
79 Latino BR 10670814 3226 17 75.53% 2 69.53% 3.5 0.82 70 427262 KMF KMF
80 Syrus 10842315 3359 40 83.75% 0 83.75% 4.5 0.89 70 423391 KMF KMF
81 Coxajedi 11040249 3118 36 85.66% 2 79.66% 4.0 0.80 70 407510 KMF KMF
82 Migalha 10922097 3189 46 81.02% 1 78.02% 4.0 0.83 70 393869 KMF KMF
83 J o h n B R 10575304 2979 18 73.46% 2 67.46% 3.5 0.83 70 393390 KMF KMF
84 Kowa 9813916 3302 20 69.07% 2 63.07% 3.2 0.81 70 375805 KMF KMF
85 Cayo Cesar 10102885 3150 19 71.63% 0 71.63% 3.8 0.94 70 371740 KA KMF
86 Menicucci 10544868 3062 28 76.94% 0 76.94% 4.0 0.84 70 366470 KMF KMF
87 Megas 10985129 3199 11 81.94% 6 63.94% 3.2 0.91 70 365362 KMF KMF
88 SCFC1986VADER 10674625 3236 35 84.69% 4 72.69% 3.8 0.83 70 364430 KMF KMF
89 Jamesc Kachosk 11300719 3296 44 87.53% 6 69.53% 3.5 0.83 70 364380 KMF KMF
90 Denis 10807559 3374 36 80.30% 4 68.30% 3.5 0.83 70 353397 KS KMF
91 Magri 10488049 3141 11 78.71% 7 57.71% 3.0 0.82 70 353063 KMF KMF
92 Gustavo 10898423 3088 21 81.63% 2 75.63% 3.8 0.94 70 319126 KS KMF
93 Kevinbr 9540623 2994 19 62.50% 0 62.50% 3.2 0.94 70 292327 KA KMF
94 Hammer 9958559 3084 28 73.88% 0 73.88% 3.8 0.94 70 291605 KMF KMF
95 Erulasto Neurion 9204265 2920 9 59.50% 0 59.50% 3.0 0.94 70 288219 KS KMF
96 blablabla 8986982 2660 9 67.06% 1 64.06% 3.2 0.94 70 280535 KMF KMF
97 Asimiao 9957842 3112 41 72.72% 2 66.72% 3.5 0.94 70 273712 KS KMF
98 Sol Chu 9652660 3215 46 69.26% 4 57.26% 3.0 0.84 70 259475 KMF KMF
99 Darak 8655007 3156 1 55.48% 2 49.48% 2.5 0.94 70 258869 KS KMF
100 Pitta 9731511 3145 48 66.58% 2 60.58% 3.0 0.84 70 258059 KMF KMF
101 SilvioDaMariaDoAlziro SWBR Φ 10013149 3086 38 65.23% 0 65.23% 3.2 0.94 70 254110 KS KS
102 Jedsman 10420494 3433 68 77.72% 0 77.72% 4.0 0.83 70 244186 KMF KS
103 TitanBRA 9963624 2132 19 70.26% 3 61.26% 3.2 0.91 70 240532 KMF KS
104 UK Ser Nalric 9416207 3145 7 65.40% 4 53.40% 2.8 0.84 70 240497 KMF KS
105 SkySitara 10515147 2246 40 73.89% 1 70.89% 3.5 0.93 70 235976 KS KS
106 RPP1976 10174976 3288 10 67.83% 4 55.83% 2.8 0.84 70 231262 KMF KS
107 CH Paiva 10669432 3270 67 71.32% 2 65.32% 3.2 0.73 70 226670 KMF KS
108 Running wild 9565045 2951 49 71.40% 4 59.40% 3.0 0.93 70 220173 KS KS
109 Johnnyclube 9180022 2660 44 61.93% 0 61.93% 3.2 0.93 70 214214 KA KS
110 Ummagumma 10541083 3030 63 79.56% 0 79.56% 4.0 0.93 70 210093 KS KS
111 Xande 9682080 2165 24 67.13% 0 67.13% 3.5 0.94 70 209449 KS KS
112 Rogers Tutaneo 9385145 2812 49 59.43% 0 59.43% 3.0 0.93 70 209426 KS KS
113 C0m0d0r0 10331389 3171 108 77.16% 0 77.16% 4.0 0.94 70 207472 KS KS
114 DPS15 10254418 3257 54 73.25% 0 73.25% 3.8 0.92 70 199208 KS KS
115 Anjjeperura 9334029 3142 55 65.83% 0 65.83% 3.2 0.72 70 198104 KMF KS
116 Coxa Doido 10206248 2901 158 64.52% 0 64.52% 3.2 0.77 70 196078 KS KS
117 Alex Avalon 9213316 2483 43 56.68% 0 56.68% 3.0 0.94 70 187551 KA KS
118 Aria Djarin 8293529 2944 1 51.20% 2 45.20% 2.0 0.94 70 185941 KS KS
119 Bruninho 10170386 2884 66 73.07% 0 73.07% 3.8 0.94 70 184240 KA KS
120 Tofaus 10092204 3027 64 62.29% 0 62.29% 3.2 0.94 70 161693 KS KS
121 WARner 9549936 3219 12 62.94% 4 50.94% 2.5 0.94 70 159881 KS KS
122 RNemesys 10699436 3043 76 79.85% 7 58.85% 3.0 0.94 70 158426 KS KS
123 lmaranho 11919983 3219 6 95.29% 8 71.29% 3.8 1.00 1 154778 KSB KS
124 Newt Scamander 10109418 2607 111 63.54% 0 63.54% 3.2 0.94 70 152074 KA KS
125 Moetaro 11721863 3448 1 91.87% 10 61.87% 3.2 1.00 1 151175 KSB KS
126 Bulim987 9564642 2796 112 65.29% 0 65.29% 3.2 0.93 70 149833 KA KS
127 DARTHSAETO 8979173 2973 83 61.41% 0 61.41% 3.2 0.94 70 142828 KS KS
128 Mol Nedi 10403960 2911 50 69.95% 6 51.95% 2.8 0.94 70 138704 KMF KS
129 Snow Igor 10094759 2938 48 69.14% 6 51.14% 2.8 0.92 70 138162 KS KS
130 Sky Rodrigo 9615294 2805 64 65.48% 2 59.48% 3.0 0.94 70 137722 KS KS
131 Ninjapa 9752032 2994 59 59.43% 2 53.43% 2.8 0.94 70 131571 KS KS
132 Radamanthys 9882910 2861 26 62.38% 0 62.38% 3.2 0.95 70 118217 KA KS
133 Kelvin 10017410 3282 72 66.38% 0 66.38% 3.5 0.94 1 115835 KS KS
134 Ulic Qel Dromah 9900524 3100 23 63.79% 1 60.78% 3.0 0.95 70 114961 KS KS
135 San Taliba 9239832 2808 33 62.06% 0 62.06% 3.2 0.95 70 109332 KA KS
136 UK LordJeffRS 9224677 2421 107 59.82% 3 50.82% 2.5 0.94 70 103352 KS KS
137 Alexandre 8427393 2602 54 49.52% 0 49.52% 2.5 0.93 70 98565 KA KS
138 Teko 9634961 2909 89 55.04% 4 43.04% 2.0 0.92 70 95450 KS KS
139 Jittery Harmony 9747674 2310 18 60.13% 6 42.13% 2.0 0.94 70 90338 KS KS
140 Andrius WingsofDeath 7477507 2800 59 46.91% 0 46.91% 2.5 0.94 70 89251 KA KS
141 Fal 9753289 3099 78 69.48% 0 69.48% 3.5 0.95 70 83964 KS KS
142 Plank 8573587 2832 22 56.35% 4 44.35% 2.0 0.93 70 83136 KS KS
143 Dun Lurauthar 8236689 2795 10 51.31% 0 51.31% 2.8 0.95 70 75414 KA KS
144 Cjr 7513958 2555 72 41.34% 0 41.34% 2.0 0.91 70 71286 KA KS
145 YodaMaster 8808822 3146 16 52.53% 0 52.53% 2.8 0.95 70 68297 KS KS
146 Andrews Vedder 9287827 2873 52 58.95% 0 58.95% 3.0 0.95 70 66514 KA KS
147 Avalon 2 8732865 2407 13 53.17% 0 53.17% 2.8 0.95 70 65695 KA KS
148 Rofner 9590480 3113 52 61.98% 2 55.98% 2.8 0.95 70 65028 KS KS
149 Akarenina 6661525 2615 38 46.24% 2 40.24% 2.0 0.93 70 62471 KS KS
150 Rick 10586224 2957 15 81.70% 12 45.70% 2.0 1.00 1 37119 KSB KS
151 DarthBenke 10842838 3037 11 77.47% 8 53.47% 2.8 1.00 1 61709 KMF KA
152 OCaran 8514187 2320 14 53.46% 0 53.46% 2.8 0.95 70 60687 KS KA
153 LordVaderBr 8074864 2940 63 47.85% 7 26.85% 1.5 0.94 70 58999 KS KA
154 ThiagoSantanna11 7333666 2973 12 49.08% 0 49.08% 2.5 0.95 70 58355 KA KA
155 ObiwanKenobi 8388453 2835 15 55.76% 3 46.76% 2.5 0.95 70 58313 KS KA
156 JoeNufeicyh 8077560 2981 28 54.07% 0 54.07% 2.8 0.95 70 53852 KA KA
157 Nends 8613798 3015 56 56.62% 2 50.62% 2.5 0.95 70 52394 KS KA
158 Mehrunes Dagon 7569471 3071 3 42.43% 0 42.43% 2.0 0.95 1 49675 KS KA
159 t rex 8518987 2709 86 53.92% 2 47.92% 2.5 0.95 70 49611 KS KA
160 Magnanimus 7633890 2742 17 49.67% 0 49.67% 2.5 0.95 70 48903 KA KA
161 Wilker 8207529 2691 129 49.92% 0 49.92% 2.5 0.95 70 47633 KA KA
162 vap 7842467 2862 116 50.79% 0 50.79% 2.5 0.95 70 46748 KS KA
163 LordRevanBr 7809228 2780 45 46.33% 0 46.33% 2.5 0.95 70 45954 KA KA
164 DarthSilva 9248639 2667 78 62.72% 6 44.72% 2.0 0.95 70 42793 KS KA
165 Nyco 7336823 2551 27 46.24% 0 46.24% 2.5 0.95 70 41625 KA KA
166 Fox jlle 8771845 2821 126 55.00% 4 43.00% 2.0 0.95 70 41585 KS KA
167 UK StormT 8027770 2721 27 46.32% 2 40.32% 2.0 0.95 70 37444 KS KA
168 Lei'el Oara 7241692 3190 36 43.56% 0 43.56% 2.0 0.95 70 36062 KA KA
169 calcorin 7419585 3002 41 43.72% 0 43.72% 2.0 0.95 70 36061 KA KA
170 Warlord86 7273158 3096 35 51.07% 2 45.07% 2.0 0.95 70 35779 KS KA
171 Logan 8366979 2233 76 40.16% 0 40.16% 2.0 0.95 70 35732 KA KA
172 deux 7576057 2719 107 38.83% 0 38.83% 2.0 0.95 70 35337 KA KA
173 EVILCROCOP 7182265 2657 37 43.11% 0 43.11% 2.0 0.95 70 33194 KA KA
174 Voltaxic 7626995 2281 82 41.25% 0 41.25% 2.0 0.95 70 32920 KA KA
175 Accel007 7532159 2165 87 38.53% 0 38.53% 2.0 0.95 70 31699 KA KA
176 Cybeema 6798827 2750 39 36.64% 0 36.64% 2.0 0.96 70 31526 KA KA
177 Guiter 6854132 2619 68 37.10% 0 37.10% 2.0 0.95 70 31462 KS KA
178 onomeaqui 6313837 3179 134 35.88% 0 35.88% 2.0 0.96 70 31038 KA KA
179 UKμLord Nyco 9385537 2816 33 67.14% 8 43.14% 2.0 1.00 1 27443 KS KA
180 BrHitman 10731614 2826 218 80.51% 7 59.51% 3.0 0.84 70 25398 KS KA
181 ZeroTwo 5595471 2501 54 32.34% 0 32.34% 2.0 0.96 70 24909 KA KA
182 The Exile 6410201 2718 42 29.27% 0 29.27% 1.5 0.95 70 22424 KA KA
183 JuNiNhU 6442005 2358 66 30.53% 0 30.53% 1.5 0.95 70 21170 KA KA
184 Peechs 6235987 2537 65 26.80% 0 26.80% 1.5 0.96 70 20960 KA KA
185 Lorde Capacetao 6086382 2506 72 25.06% 0 25.06% 1.5 0.96 70 20343 KA KA
186 Kartan 9100196 2774 81 54.31% 8 30.31% 1.5 1.00 1 19840 KS KA
187 Joy 5323980 2687 44 25.11% 0 25.11% 1.5 0.96 70 18346 KA KA
188 carlos123098 4879826 2627 17 25.72% 0 25.72% 1.5 0.96 70 18192 KA KA
189 Sowinski 4950454 2203 15 22.59% 0 22.59% 1.5 0.96 70 17944 KA KA
190 Orion 5035706 2774 40 26.59% 0 26.59% 1.5 0.96 70 17595 KA KA
191 Sciiensz 5223640 2516 56 29.06% 0 29.06% 1.5 0.96 70 17498 KA KA
192 CMGUEP 5289551 2407 129 25.21% 0 25.21% 1.5 0.96 70 17371 KA KA
193 starkiller13 4984272 2686 65 29.24% 0 29.24% 1.5 0.96 70 17175 KA KA
194 GrievousDM 4326730 2317 14 21.95% 0 21.95% 1.5 0.96 70 16625 KA KA
195 Arnobildo 4301371 2465 56 20.56% 0 20.56% 1.5 0.96 70 14266 KA KA
196 DarthRoadrunner 3958952 2027 79 19.45% 0 19.45% 1.5 0.96 70 11980 KA KA
197 Lupuritu 3743479 2303 20 14.30% 0 14.30% 1.0 0.96 70 8029 KA KA
198 Evenauta 3645141 2142 29 12.51% 0 12.51% 1.0 0.96 70 7551 KA KA
113 DiegoKenobi 10520068 3264 12 77.57% 0 77.57% 4.0 1.00 70 199319 KAD KAD
127 Sr Dinon 10181697 2771 19 67.99% 0 67.99% 3.5 1.00 70 148657 KAD KAD
138 Junno 8666885 2334 16 61.59% 0 61.59% 3.2 1.00 70 102591 KCB KCB
142 Naterapipe 10292131 3056 58 71.85% 0 71.85% 3.8 1.00 70 89749 KAD KAD
146 Galen Marek 10050635 2882 70 70.22% 0 70.22% 3.5 1.00 70 79868 KAD KAD
147 Heisenberg SP 8321364 2206 4 51.07% 0 51.07% 2.8 1.00 70 79579 KAD KAD
148 abd 9499661 3124 67 69.66% 0 69.66% 3.5 1.00 70 77976 KAD KAD
149 André 9898442 2704 78 70.75% 0 70.75% 3.5 1.00 70 76580 KAD KAD
150 ClaudioSkywalker 10977554 3251 72 85.22% 0 85.22% 4.5 1.00 1 76422 KAD KAD
161 Myc Skyrunner 9029477 2585 80 56.92% 0 56.92% 3.0 1.00 70 58730 KAD KAD
166 Sidney 8893199 2549 31 54.79% 0 54.79% 2.8 1.00 70 52726 KAD KAD
172 Poha Neenhuma 8259347 2927 139 50.60% 0 50.60% 2.5 1.00 70 47160 KCB KCB
173 DVZ 17 8175372 2945 40 50.31% 0 50.31% 2.5 1.00 70 46791 KAD KAD
175 Léo Bucher 8233855 2857 55 48.74% 0 48.74% 2.5 1.00 70 46572 KCB KCB
176 ForgottenBaron 8370725 2712 83 49.84% 0 49.84% 2.5 1.00 70 46311 KCB KCB
178 Wolf44 7926061 2216 35 53.25% 0 53.25% 2.8 1.00 70 44076 KCB KCB
179 Stormiro 8291554 2454 23 48.51% 0 48.51% 2.5 1.00 70 43951 KAD KAD
181 Ghostsoldier147 7483206 2785 48 50.11% 0 50.11% 2.5 1.00 70 41882 KCB KCB
184 TorgoNudho 7557873 2309 185 47.31% 0 47.31% 2.5 1.00 70 38945 KAD KAD
185 Gilmar 8997051 2483 171 45.98% 0 45.98% 2.0 1.00 70 38321 KAD KAD
188 Marcio Zillig 8669237 2359 104 45.47% 0 45.47% 2.0 1.00 70 36086 KAD KAD
194 GrãoMoff Virgulino 7470948 2694 18 41.11% 0 41.11% 2.0 1.00 70 34999 KAD KAD
195 Cap Boozelord 8215203 2470 101 39.70% 0 39.70% 2.0 1.00 70 34914 KAD KAD
196 Alexandre Cruel 8291908 2417 62 45.64% 0 45.64% 2.0 1.00 70 34893 KCB KCB
197 Bameiro Kulumie 8305297 2392 66 45.79% 0 45.79% 2.0 1.00 70 34797 KCB KCB
198 Piccolo 7583822 2704 127 44.88% 0 44.88% 2.0 1.00 70 33527 KL KL
199 LordJoão BR 9758291 2917 21 69.03% 10 39.03% 2.0 1.00 1 28939 KA KAD
200 LG 8130671 2898 28 52.87% 10 22.87% 1.5 1.00 1 18041 KA KAD
200 Wes Terallo 7469316 2717 41 44.01% 0 44.01% 2.0 1.00 70 33097 KAD KAD
202 Resmi Hardin 7439537 2527 59 35.34% 0 35.34% 2.0 1.00 70 31935 KCB KCB
204 Bebendo todas 7837054 2211 81 35.04% 0 35.04% 2.0 1.00 70 31662 KAD KAD
207 Rospo 6601145 3247 86 34.71% 0 34.71% 2.0 1.00 70 31422 KN KN
208 MINI Ryu Katarn 6973604 2756 109 36.91% 0 36.91% 2.0 1.00 70 31079 KL KL
209 Sou Chibata 7078451 2656 35 41.07% 0 41.07% 2.0 1.00 70 31043 KAD KAD
211 jhamau 7319289 2399 104 42.32% 0 42.32% 2.0 1.00 70 30699 KCB KCB
212 NeoDnaX 8253546 1864 67 43.83% 0 43.83% 2.0 1.00 70 30641 KK KK
213 RafaGonJin 7445754 2256 131 42.33% 0 42.33% 2.0 1.00 70 30368 KK KK
214 Dante 6943923 2522 68 39.17% 0 39.17% 2.0 1.00 70 29774 KAD KAD
216 Milet 7368544 2074 105 35.77% 0 35.77% 2.0 1.00 70 28860 KK KK
217 SAMRIBEI 7179178 2186 63 33.46% 0 33.46% 2.0 1.00 70 28853 KAD KAD
218 JOAOMEDXII 7072244 2251 133 42.73% 0 42.73% 2.0 1.00 70 28815 KK KK
219 DanteUM 7180314 2149 64 35.69% 0 35.69% 2.0 1.00 70 28618 KAD KAD
220 Tanzarian 9269181 3053 65 69.72% 11 36.72% 2.0 1.00 1 27987 KAD KAD
222 Del Carlo 6396800 2392 41 42.08% 0 42.08% 2.0 1.00 70 26801 KAD KAD
224 Gorak Hyren 7308634 1631 47 32.74% 0 32.74% 2.0 1.00 70 25256 KK KK
226 Sr Madruga 5669990 2239 65 33.12% 0 33.12% 2.0 1.00 70 23028 KCB KCB
227 eemilio 7558437 1282 23 39.94% 0 39.94% 2.0 1.00 70 22712 KAD KAD
229 Tyron Brandt 6539168 1543 92 32.09% 0 32.09% 2.0 1.00 70 21908 KK KK
230 OldPadawan 6615991 1484 94 43.70% 0 43.70% 2.0 1.00 70 21675 KCB KCB
235 Fabio de Souza 7047441 2531 93 32.87% 0 32.87% 2.0 1.00 1 19686 KAD KAD
241 Molag Bal 6445082 2394 113 36.28% 0 36.28% 2.0 1.00 1 17552 KAD KAD
244 Balren Calea 5299059 2586 91 29.66% 0 29.66% 1.5 1.00 70 17233 KAD KAD
247 Felipe Reis 5377944 2027 169 28.41% 0 28.41% 1.5 1.00 70 15623 KAD KAD
248 Ashura Caesar 5003606 2269 89 20.22% 0 20.22% 1.5 1.00 70 15338 KCB KCB
249 THEONE 4959197 2191 137 24.08% 0 24.08% 1.5 1.00 70 14964 KAD KAD
250 socram 7498679 2165 116 27.45% 0 27.45% 1.5 1.00 1 14615 KAD KAD
252 darthcaedus07 4689998 1985 113 21.25% 0 21.25% 1.5 1.00 70 13475 KCB KCB
253 Turin Turambar 8851838 2727 74 49.94% 12 13.94% 1.0 1.00 1 12762 KAD KAD
254 DarthANGELUS 6863328 937 185 30.37% 0 30.37% 1.5 1.00 70 12634 KK KK
256 Britz 3934923 2135 82 17.81% 0 17.81% 1.5 1.00 70 11726 KK KK
257 Krebeargus 4072625 1888 155 18.66% 0 18.66% 1.5 1.00 70 11406 KK KK
258 ALM1R4NT M4TTHEW 4103446 1734 67 18.51% 0 18.51% 1.5 1.00 70 10991 KAD KAD
259 Ranyel Reinert 5943075 800 37 28.22% 0 28.22% 1.5 1.00 70 9796 KAD KAD
260 FraxeSkywalker 4510932 1044 43 29.91% 0 29.91% 1.5 1.00 70 8925 KAD KAD
261 Sardaukar 4572446 1886 58 17.79% 0 17.79% 1.5 1.00 1 8324 KAD KAD
263 KAMYKAZZE 8536262 2561 222 51.16% 0 51.16% 2.8 1.00 70 7600 KAD KAD
265 Marcio Zillig II 3432668 1625 123 11.34% 0 11.34% 1.0 1.00 70 5920 KAD KAD
266 apenasalana 4481586 1023 101 15.00% 0 15.00% 1.0 1.00 70 5831 KCB KCB
267 Darthvitk 3118506 1839 176 11.46% 0 11.46% 1.0 1.00 70 5744 KCB KCB
268 Obi One Torres 4183635 2065 53 14.98% 0 14.98% 1.0 1.00 1 5315 KK KK
269 Norland 2298031 1704 128 8.12% 0 8.12% 1.0 1.00 70 4066 KAD KAD
270 Aquiles 7725279 2622 319 43.06% 0 43.06% 2.0 1.00 70 3556 KAD KAD
271 guima 5753340 1722 210 27.52% 0 27.52% 1.5 1.00 70 2846 KK KK
272 Luckasz 1741466 1395 194 5.84% 0 5.84% 1.0 1.00 70 2752 KAD KAD
273 KikahTeam 8052735 2446 472 40.14% 0 40.14% 2.0 1.00 70 2537 KAD KAD
274 calandrino 1540648 1298 187 4.54% 0 4.54% 1.0 1.00 70 2333 KK KK
275 Assasins'Star666 2052187 1597 139 7.15% 0 7.15% 1.0 1.00 1 2278 KAD KAD
276 Julaes 6191786 2033 294 29.97% 0 29.97% 1.5 1.00 70 2278 KN KN
277 Fulas 5589740 1879 266 28.84% 0 28.84% 1.5 1.00 70 2245 KN KN
278 Kolletos 1150850 1745 152 4.23% 0 4.23% 1.0 1.00 70 2063 KAD KAD
279 Lucas Neto 5853126 1531 389 19.81% 0 19.81% 1.5 1.00 70 1627 KN KN
280 Drawde Rhyne 1516451 1408 165 4.07% 0 4.07% 1.0 1.00 1 1567 KAD KAD
281 Galvones 4895802 2236 398 18.57% 0 18.57% 1.5 1.00 70 1358 KN KN
282 RedJohn 990374 1516 37 3.26% 0 3.26% 1.0 1.00 1 1067 KCB KCB
283 ChicoDemo 847333 1112 66 2.91% 0 2.91% 1.0 1.00 1 757 KCB KCB
284 Zé Ghost 4492702 5000 493 15.52% 0 15.52% 1.0 1.00 70 690 KAD KAD
285 Nathan 3287465 1387 225 9.87% 0 9.87% 1.0 1.00 1 648 KK KK
286 AnakinPedro 481717 1372 35 1.83% 0 1.83% 1.0 1.00 1 490 KAD KAD
287 Leogois10 2259521 1641 207 7.66% 0 7.66% 1.0 1.00 1 488 KK KK
288 Diniz Saga 1314990 1795 248 3.80% 0 3.80% 1.0 1.00 70 374 KN KN
289 Longen 468726 461 139 2.13% 0 2.13% 1.0 1.00 70 338 KAD KAD
290 Aninnl 1630100 1279 213 5.77% 0 5.77% 1.0 1.00 1 334 KCB KCB
291 Makoto 1429817 1939 356 5.40% 0 5.40% 1.0 1.00 70 292 KN KN
292 Salazar Wynter 1297069 1997 253 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 238 KN KN
293 Dragon of the West 1593078 2112 365 4.56% 0 4.56% 1.0 1.00 1 207 KK KK
294 Yan Elrad 1285875 517 285 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 177 KN KN
295 RodPadawan 1300057 1639 671 4.42% 0 4.42% 1.0 1.00 70 144 KN KN
296 Eduardo 1124534 1418 408 3.24% 0 3.24% 1.0 1.00 1 129 KK KK
297 Luis Yavok 541812 1614 305 1.37% 0 1.37% 1.0 1.00 1 82 KK KK
298 plolindo 519619 1326 351 1.68% 0 1.68% 1.0 1.00 1 68 KK KK
299 Darkblane 798847 1573 751 2.42% 0 2.42% 1.0 1.00 1 51 KK KK
300 Luis Yavok 512708 1532 821 1.93% 0 1.93% 1.0 1.00 1 30 KK KK
301 KNossyrah 638873 1 290 1.89% 0 1.89% 1.0 1.00 70 1 KAD KAD
302 Jade 749123 1 379 2.27% 0 2.27% 1.0 1.00 1 1 KK KK
303 Jocasta Nu 421518 1 585 1.43% 0 1.43% 1.0 1.00 70 1 KN KN
304 Ammon Jyin 496693 1 473 1.54% 0 1.54% 1.0 1.00 1 1 KK KK
305 WolfKenoby 487021 1 542 1.74% 0 1.74% 1.0 1.00 1 1 KK KK
306 Cabelo 473003 1 665 1.24% 0 1.24% 1.0 1.00 1 1 KK KK
307 DennaoW 456776 1 537 1.59% 0 1.59% 1.0 1.00 1 1 KK KK
308 Reborn 237593 1 748 0.56% 0 0.56% 1.0 1.00 70 0 KN KN
309 Deell Jade 347948 1 617 1.19% 0 1.19% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
310 Pensyaeb 290699 1 186 1.07% 0 1.07% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
311 Sithgabriel 286731 1 619 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
312 Tapokjopa 276859 1 731 0.96% 0 0.96% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
313 beltra 271037 1 1588 0.57% 0 0.57% 1.0 1.00 1 0 KK KK
314 Kakloswein 255284 1 895 1.02% 0 1.02% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
315 Gui 249304 1 592 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
316 JJ7 230464 1 885 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
317 Nema Ghyron 206902 1 846 0.80% 0 0.80% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
318 tie pilot 200490 1 567 0.83% 0 0.83% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
319 rizzi 183934 1 717 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
320 Holan Kristopher 178537 1 111 0.64% 0 0.64% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
321 Ru Baruba Maral 176269 1 871 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
322 Kolos 153036 1 0 0.48% 0 0.48% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
323 GT L0V3 153140 1 866 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
324 Nema Ghyron 152978 1 861 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
325 Stormzinho 146330 1 897 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
326 Zet is self 142896 1 0 0.47% 0 0.47% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
327 Saso 135602 1 0 0.40% 0 0.40% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
328 TiLL i DiE 125610 1 0 0.28% 0 0.28% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
329 comandante de pedra 127691 1 975 0.31% 0 0.31% 1.0 1.00 1 0 KK KK
330 Ser 2 124615 1 0 0.42% 0 0.42% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
331 Сигма 122488 1 0 0.43% 0 0.43% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
332 Meeraval Marnath 112524 1 0 0.24% 0 0.24% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
333 Remus-Qui Spiuar 112403 1 0 0.41% 0 0.41% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
334 Yan Elrad 108563 1 0 0.42% 0 0.42% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
335 Vortigan Kroll 104984 1 0 0.38% 0 0.38% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
336 max3741 100958 1 0 0.28% 0 0.28% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
337 X'lor Bintaghr 96611 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
338 Falen Lacer 92530 1 0 0.22% 0 0.22% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
339 Val 92396 1 0 0.33% 0 0.33% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
340 Linkoln 87258 1 0 0.19% 0 0.19% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
341 Obi Gon 84515 1 0 0.24% 0 0.24% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
342 Jooj2225 81944 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
343 Tiali Shoma 68532 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
344 Petrodon 65958 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
345 Бэнч 62217 1 0 0.29% 0 0.29% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
346 Thitu 57905 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
347 Skibiribopumdara 53899 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
348 Kutakinte00 51700 1 0 0.19% 0 0.19% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
349 nicolasgamer 51382 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
350 Толстый Джабба 50977 1 0 0.16% 0 0.16% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
351 StarBoy 47385 1 0 0.18% 0 0.18% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
352 kaik 34638 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
353 Yuugao 34427 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
354 Resmi Hardin 33418 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
355 lorde zer0 32648 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
356 Neko 30831 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
357 Elias Lund 30140 1 0 0.10% 0 0.10% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
358 AniquinF2P 29501 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
359 hohkuj 28713 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
360 Мари 28396 1 0 0.10% 0 0.10% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
361 anne 26806 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
362 Thessa Odai 26736 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
363 spideskywalker 26138 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
364 MadeInUSSR 21496 1 0 0.08% 0 0.08% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
365 Анубис 20170 1 0 0.08% 0 0.08% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
366 Dace Joy 19976 1 0 0.08% 0 0.08% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB
367 Rui Vuusen 19105 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
368 Ricardo Almeida 16671 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
369 Rui Vuusen 13137 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
370 Delmon Ciiid'r 10529 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
371 Mol Eliza 9411 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
372 Zhil Axfow 6829 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
373 Mol Eliza 4200 1 0 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KN KN
374 LeNiN 0 1 9999 0.00% 0 0.00% 1.0 1.00 1 0 KCB KCB

Rotação

Resultado final da rotação - Quadro de movimentações

Destino: Sacrifício de Bnar

UK DmiTri (511761912) - Origem: Manto da Força
GUid0 (965617232) - Origem: Manto da Força
MINI UK Vaedir Metran (831888875) - Origem: Manto da Força
Fredd (286398324) - Origem: Manto da Força

Destino: Manto da Força

DarthRohla (672945277) - Origem: Solari
Toni Zappa (996521268) - Origem: Solari
Badtokill (443989266) - Origem: Aquamarine
Luffyツ (632886276) - Origem: Solari
Cayo Cesar (442162463) - Origem: Aquamarine
Denis (138472553) - Origem: Solari
Gustavo (858797287) - Origem: Solari
Kevinbr (893727163) - Origem: Aquamarine
Erulasto Neurion (546691353) - Origem: Solari
Asimiao (655883954) - Origem: Solari
Darak (211124757) - Origem: Solari

Destino: Solari

Jedsman (154566299) - Origem: Manto da Força
TitanBRA (373548712) - Origem: Manto da Força
UK Ser Nalric (345939584) - Origem: Manto da Força
RPP1976 (888175687) - Origem: Manto da Força
CH Paiva (958524713) - Origem: Manto da Força
Johnnyclube (157752473) - Origem: Aquamarine
Anjjeperura (682758931) - Origem: Manto da Força
Alex Avalon (815385271) - Origem: Aquamarine
Bruninho (322775615) - Origem: Aquamarine
lmaranho (878834386) - Origem: Sacrifício de Bnar
Newt Scamander (136255794) - Origem: Aquamarine
Moetaro (974124661) - Origem: Sacrifício de Bnar
Bulim987 (798754735) - Origem: Aquamarine
Mol Nedi (159217616) - Origem: Manto da Força
Radamanthys (125128797) - Origem: Aquamarine
San Taliba (288172897) - Origem: Aquamarine
Alexandre (842229164) - Origem: Aquamarine
Andrius WingsofDeath (533942967) - Origem: Aquamarine
Dun Lurauthar (476756916) - Origem: Aquamarine
Cjr (842652348) - Origem: Aquamarine
Andrews Vedder (833756791) - Origem: Aquamarine
Avalon 2 (576271494) - Origem: Aquamarine
Rick (179639556) - Origem: Sacrifício de Bnar

Destino: Aquamarine

DarthBenke (772896218) - Origem: Manto da Força
OCaran (633578289) - Origem: Solari
LordVaderBr (875682965) - Origem: Solari
ObiwanKenobi (682678466) - Origem: Solari
Nends (248673984) - Origem: Solari
Mehrunes Dagon (631528231) - Origem: Solari
t rex (689764224) - Origem: Solari
vap (373337246) - Origem: Solari
DarthSilva (978182751) - Origem: Solari
Fox jlle (984627925) - Origem: Solari
UK StormT (454243661) - Origem: Solari
Warlord86 (466698328) - Origem: Solari
Guiter (415743563) - Origem: Solari
UKμLord Nyco (988836447) - Origem: Solari
BrHitman (732813533) - Origem: Solari
Kartan (699422387) - Origem: Solari

Destino: Amanhecer de Dagobah

LordJoão BR (826232173) - Origem: Aquamarine
LG (278324125) - Origem: Aquamarine

Administração - Login

Faça seu Login