Ranking para rotação

Dados atuais

77º Ciclo
29/Dec/2021   a   28/Jan/2022

# Nome GP Arena Naves % Times % Times
Efetivo
X Score Atual Destino
1 Miguel 8380257 1 1 97.10% 0 97.10% 5.0 419013 KSB KSB
2 еke RoaР8094259 1 1 100.02% 0 100.02% 5.0 404713 KSB KSB
3 MΛgηus 8644691 1 4 104.94% 0 104.94% 5.0 387654 KSB KSB
4 Thales 7932820 1 1 99.85% 1 96.85% 5.0 396641 KSB KSB
5 MINI Shoten 8200517 1 1 100.66% 0 100.66% 5.0 410026 KSB KSB
6 DarthVaderMaster 7732105 1 1 96.10% 0 96.10% 5.0 386605 KSB KSB
7 Tabacas 7573454 1 1 98.25% 0 98.25% 5.0 378673 KSB KSB
8 Jampa the Ηutt 7625865 1 1 96.63% 0 96.63% 5.0 381293 KSB KSB
9 Thiago 8207419 1 2 103.25% 0 103.25% 5.0 398418 KSB KSB
10 Lui 7513972 2 2 98.57% 0 98.57% 5.0 346266 KSB KSB
11 LusthaRod 8109103 2 4 90.57% 0 90.57% 4.0 277234 KSB KSB
12 Megahaiver 7878247 1 2 94.79% 0 94.79% 4.0 305951 KSB KSB
13 Ricaspe 7321869 1 1 90.02% 0 90.02% 4.0 292875 KSB KSB
14 Rodb88 8089860 1 2 95.85% 0 95.85% 4.0 314169 KSB KSB
15 brunobyof 7250449 1 1 91.26% 0 91.26% 4.0 290018 KSB KSB
16 lmaranho 7838165 3 1 97.35% 0 97.35% 5.0 348363 KSB KSB
17 Ru Baruba Maral 7305099 2 1 87.63% 0 87.63% 4.0 276971 KSB KSB
18 Volkare 7470146 1 1 91.87% 0 91.87% 4.0 298806 KSB KSB
19 Mols Kito 6371687 1 1 87.93% 0 87.93% 4.0 254867 KSB KSB
20 JovemPadawan 7220066 1 1 90.76% 0 90.76% 4.0 288803 KSB KSB
21 Adfroid 7718343 2 2 86.57% 0 86.57% 4.0 284547 KSB KSB
22 Bojack 7310832 1 3 85.95% 0 85.95% 3.5 239139 KSB KSB
23 gmac 7341712 1 1 91.61% 0 91.61% 4.0 293668 KSB KSB
24 Thax'llTheSexyWookiee 6902807 2 2 86.17% 0 86.17% 4.0 254481 KSB KSB
25 DarthMau 6618047 1 2 88.99% 0 88.99% 4.0 257012 KSB KSB
26 Tunnd Rocha 7310813 1 1 85.15% 0 85.15% 3.5 255878 KSB KSB
27 Surinami 7309123 3 2 86.40% 0 86.40% 4.0 253130 KSB KSB
28 MC G8 RunneR 7523895 2 1 91.15% 0 91.15% 4.0 285266 KSB KSB
29 MINI Alterosa 7226127 2 3 92.97% 0 92.97% 4.0 256929 KSB KSB
30 BackBulatov 7548550 1 4 94.79% 0 94.79% 4.0 270800 KSB KSB
31 CacaRY 7520247 1 1 93.35% 0 93.35% 4.0 300810 KSB KSB
32 Dico Cwb 7610319 1 6 91.31% 0 91.31% 4.0 202942 KSB KSB
33 Muradas 7824078 2 1 95.32% 0 95.32% 4.0 296648 KMF KMF
34 ambrozitaniaca 6940301 3 1 88.42% 0 88.42% 4.0 246766 KSB KSB
35 Kelvin Franco 7122599 5 2 89.56% 0 89.56% 4.0 209488 KSB KSB
36 Meyer 7281412 1 2 92.66% 3 83.66% 3.5 247427 KMF KMF
37 Psicao 7219606 2 1 83.21% 0 83.21% 3.5 239513 KSB KSB
38 Kayser 7072862 4 1 88.61% 0 88.61% 4.0 233814 KSB KSB
39 yagamibr 8064842 6 3 101.25% 1 98.25% 5.0 256842 KMF KMF
40 Nok 7368813 1 3 85.29% 0 85.29% 3.5 241036 KMF KMF
41 Solar77 7661102 4 10 96.29% 0 96.29% 5.0 224009 KSB KSB
42 Gabera 6736178 6 3 87.31% 0 87.31% 4.0 171622 KSB KSB
43 lrodrigues 7187017 6 4 90.24% 0 90.24% 4.0 178007 KSB KSB
44 MestreHL 7231182 5 4 85.39% 0 85.39% 3.5 175150 KSB KSB
45 Bocca 8172896 32 7 100.04% 0 100.04% 5.0 153338 KSB KSB
46 Salvatore511 6889954 11 4 92.84% 0 92.84% 4.0 147774 KSB KSB
47 kallovasky 6394388 13 3 83.82% 0 83.82% 3.5 122969 KSB KSB
48 SilvioDaMariaDoAlziro SWBR Φ 7275557 5 9 85.60% 3 76.60% 3.5 139150 KMF KMF
49 jpb131 7242530 3 9 80.75% 0 80.75% 3.5 155993 KMF KMF
50 Capitão Orst 9223255 66 35 106.50% 0 106.50% 5.0 70948 KSB KSB
51 UK IC 1001 6952798 3 1 88.26% 0 88.26% 4.0 247211 KMF KMF
52 Dalu 6557704 2 9 84.49% 0 84.49% 3.5 147601 KSB KSB
53 Dan Jed 7292920 20 1 84.71% 0 84.71% 3.5 145858 KSB KSB
54 TitanBRA 6621477 24 1 84.23% 0 84.23% 3.5 107045 KMF KMF
55 Papa Mike 7077211 16 10 89.66% 0 89.66% 4.0 125817 KSB KSB
56 DarthHanzo 6860511 2 12 88.74% 0 88.74% 4.0 107405 KSB KSB
57 Toni Zappa 6879906 2 12 81.68% 0 81.68% 3.5 94245 KMF KMF
58 skyballs 6830541 40 1 83.11% 0 83.11% 3.5 110424 KMF KMF
59 Fredd 6817814 41 2 80.09% 0 80.09% 3.5 108712 KMF KMF
60 CavaleiroJedi 6424674 2 11 77.87% 0 77.87% 3.5 88009 KMF KMF
61 sepultura 7456910 5 20 90.31% 0 90.31% 4.0 105398 KMF KMF
62 MINI UK Vaedir Metran 7125952 15 15 81.74% 1 78.74% 3.5 76741 KMF KMF
63 Hammer 6477378 6 17 85.27% 0 85.27% 3.5 75569 KMF KMF
64 Ravier 6892657 62 18 87.89% 0 87.89% 4.0 61268 KSB KSB
65 Mestre Juanito 7596320 3 26 89.39% 0 89.39% 4.0 65698 KSB KSB
66 ALLAN 6950546 59 1 80.57% 0 80.57% 3.5 81090 KMF KMF
67 Gustavo 7473837 19 16 85.40% 1 82.40% 3.5 80488 KMF KMF
68 Cebolasgang 6869248 18 16 85.81% 0 85.81% 3.5 73976 KMF KMF
69 GibaTj 6660097 22 20 85.40% 1 82.40% 3.5 63603 KMF KMF
70 Megas 7227322 33 13 85.19% 1 82.19% 3.5 69019 KMF KMF
71 Gohan 7263809 3 33 82.40% 0 82.40% 3.5 54969 KMF KMF
72 Jamesc Kachosk 7559094 3 38 88.79% 0 88.79% 4.0 65376 KMF KMF
73 Ronaldean 7768339 4 31 92.37% 2 86.37% 4.0 65973 KMF KMF
74 Hakim Nassub 6704911 25 16 76.06% 0 76.06% 3.5 64030 KMF KMF
75 Cryptig 6302023 56 7 81.74% 0 81.74% 3.5 63020 KMF KMF
76 MINI Aedan 6400694 3 36 80.10% 0 80.10% 3.5 48438 KMF KMF
77 Jedai Jedai 7594769 2 27 87.65% 1 84.65% 3.5 58357 KMF KMF
78 Ieumim 7431144 50 44 87.67% 3 78.67% 3.5 45912 KA KA
79 Arida Ren 6375050 74 17 76.91% 0 76.91% 3.5 49584 KMF KMF
80 RNemesys 7337924 50 48 85.54% 1 82.54% 3.5 45336 KMF KMF
81 Lee Texs 7176715 47 28 81.58% 0 81.58% 3.5 44340 KMF KMF
82 blablabla 6172237 29 26 78.22% 0 78.22% 3.5 38134 KMF KMF
83 Jaum 6787328 35 35 81.59% 0 81.59% 3.5 41934 KMF KMF
84 Capitão Caverna 6754175 46 48 79.53% 0 79.53% 3.5 41729 KMF KMF
85 DarthRevann07 4599657 2 5 64.78% 0 64.78% 3.0 39426 KS KS
86 X'lor Bin 6452897 38 29 78.93% 0 78.93% 3.5 39868 KMF KMF
87 Ranier 7380653 52 48 84.27% 1 81.27% 3.5 39742 KMF KMF
88 Magri 6160315 65 22 76.45% 0 76.45% 3.5 33171 KS KS
89 ProfessorMartins 5710540 2 11 63.66% 0 63.66% 3.0 26356 KS KS
90 Badtokill 6660015 16 1 76.96% 1 73.96% 3.0 23506 KS KS
91 made 4277469 11 1 55.52% 0 55.52% 2.5 17823 KA KA
92 Aegon 6376816 25 4 75.77% 2 69.77% 3.0 13193 KMF KMF
93 Padawanderson 6990467 25 8 82.58% 3 73.58% 3.0 12710 KMF KMF
94 Back in Black 5553229 22 1 62.20% 2 56.20% 2.5 12072 KAD KAD
95 ferdolima 7789403 40 78 98.79% 0 98.79% 5.0 9578 KMF KMF
96 DarthJCezzarr 1013543 0 2 15.50% 0 15.50% 1.0 10135 KDK KDK
97 PirataGTM ψψ 6213932 23 8 73.34% 7 52.34% 2.5 10022 KAD KAD
98 Migalha 7216148 52 53 81.95% 0 81.95% 3.5 8709 KMF KMF
99 Adelannucci 7131793 28 16 82.08% 7 61.08% 3.0 9725 KA KA
100 Mich 7175948 10 58 88.31% 3 79.31% 3.5 8372 KMF KMF
101 Gєηєrαł мyтн C 6399564 145 20 82.59% 0 82.59% 3.5 3007 KMF KMF
102 Syrus 7051941 49 56 80.54% 0 80.54% 3.5 8320 KS KS
103 Danielfc78 5331599 50 3 72.62% 0 72.62% 3.0 6036 KS KS
104 Stormteam 4936918 46 4 61.83% 1 58.83% 2.5 4937 KS KS
105 CapiVader 5904464 34 19 70.55% 0 70.55% 3.0 6684 KS KS
106 Thyr 6724865 40 10 81.09% 2 75.09% 3.0 8070 KMF KMF
107 Tgm 7125690 74 60 79.51% 0 79.51% 3.5 7674 KS KS
108 Krennic 5994100 36 13 71.29% 0 71.29% 3.0 7340 KS KS
109 Gatts 6950546 2 66 78.17% 2 72.17% 3.0 6133 KS KS
110 LandiF 5157978 34 3 59.09% 0 59.09% 2.5 6970 KS KS
111 Naterapipe 7109933 39 69 83.10% 0 83.10% 3.5 6881 KMF KMF
112 ReiShaman 6342756 47 10 75.90% 0 75.90% 3.0 6677 KMF KMF
113 0º' MΔZZΔLI 'º0 2991193 17 1 44.44% 0 44.44% 2.0 6647 KA KA
114 Bruninho 6835098 91 70 76.20% 0 76.20% 3.5 6379 KA KA
115 Jittery Harmony 6260931 45 21 70.82% 0 70.82% 3.0 5692 KS KS
116 G8 REBORN 6285740 68 1 73.36% 1 70.36% 3.0 5466 KMF KMF
117 G8 Escória Rebelde 6421199 66 1 73.49% 1 70.49% 3.0 5750 KMF KMF
118 Denis 6806890 20 68 80.15% 2 74.15% 3.0 4641 KMF KMF
119 DarthLeitao 7270438 26 109 88.24% 2 82.24% 3.5 4531 KMF KMF
120 Ummagumma 6964761 42 87 76.05% 0 76.05% 3.5 5397 KS KS
121 Marroks 5930129 61 15 78.16% 2 72.16% 3.0 4682 KL KL
122 M Rocha 7438457 52 105 83.77% 0 83.77% 3.5 4734 KS KS
123 MINI BlueStatera 6154002 46 28 72.36% 0 72.36% 3.0 4990 KS KS
124 Kako 5550453 48 20 64.37% 0 64.37% 3.0 4897 KS KS
125 Menicucci 6758540 69 29 74.72% 0 74.72% 3.0 4138 KS KS
126 hvs 6177293 92 15 67.92% 0 67.92% 3.0 3464 KS KS
127 Mardro 6776018 57 29 74.83% 1 71.83% 3.0 4727 KS KS
128 Evangelista 5991026 68 13 70.33% 0 70.33% 3.0 4438 KS KS
129 artista da guerra 5526650 67 4 62.04% 0 62.04% 3.0 4670 KS KS
130 BrHitman 7005095 52 101 77.90% 0 77.90% 3.5 4626 KS KS
131 MINI dredzborba 5918852 42 22 67.77% 3 58.77% 2.5 4624 KS KS
132 UK Ser Nalric 5934478 105 20 76.02% 0 76.02% 3.5 3811 KS KS
133 Amanitar 6160534 83 3 67.86% 0 67.86% 3.0 4298 KS KS
134 ObiwanKenobi 5708394 48 20 61.67% 1 58.67% 2.5 4197 KS KS
135 Ξ MINI Ξ Dom Elizion 7167254 4 121 85.08% 2 79.08% 3.5 4098 KS KS
136 Jedsman 6396392 67 85 74.97% 0 74.97% 3.0 2525 KS KS
137 Bhairav 5360697 61 18 64.61% 0 64.61% 3.0 4071 KA KA
138 Konde Edim 6024162 13 77 68.99% 1 65.99% 3.0 4016 KS KS
139 DarthLukeVader 7292522 44 65 80.48% 2 74.48% 3.0 4014 KS KS
140 Malafati 6574882 127 19 80.53% 0 80.53% 3.5 3513 KS KS
141 DarthRubem 5400648 95 2 67.54% 0 67.54% 3.0 3341 KS KS
142 Kaplan 6361996 69 29 73.39% 0 73.39% 3.0 3895 KS KS
143 Ricardo 6336352 89 15 68.27% 1 65.27% 3.0 3656 KS KS
144 Sol Chu 6443103 90 18 77.25% 1 74.25% 3.0 3580 KS KS
145 UKμLord Skyballs 6427331 98 11 75.59% 0 75.59% 3.0 3538 KL KL
146 wellthecrash 6371111 87 22 77.63% 2 71.63% 3.0 3507 KS KS
147 Sr Dinon 6845661 104 14 71.49% 1 68.49% 3.0 3481 KS KS
148 Xande 5804364 50 51 64.59% 0 64.59% 3.0 3448 KS KS
149 JayBrow 6358706 88 23 69.56% 0 69.56% 3.0 3437 KS KS
150 UK StormT 5125955 234 29 57.23% 0 57.23% 2.5 975 KS KS
151 Slof 5855597 86 17 71.73% 0 71.73% 3.0 3411 KS KS
152 Avalon 2 6501989 95 24 74.56% 0 74.56% 3.0 3278 KS KS
153 Snow Igor 6814310 55 74 71.78% 2 65.78% 3.0 3169 KAD KAD
154 Radamanthys 6582436 83 21 67.41% 6 49.41% 2.5 3165 KA KA
155 DarthLeal 6335846 30 94 72.15% 1 69.15% 3.0 3066 KS KS
156 Guigano Ren 6545326 56 74 73.89% 0 73.89% 3.0 3021 KS KS
157 Er Mûrazôr 7028991 80 161 77.22% 0 77.22% 3.5 2964 KS KS
158 El Cid 5756290 71 29 65.47% 4 53.47% 2.5 2878 KA KA
159 LPKenobi 5749654 79 23 62.83% 5 47.83% 2.5 2818 KS KS
160 Gran Almirante Trawn 5835992 104 21 72.69% 3 63.69% 3.0 2801 KA KA
161 CCharles 6331283 85 56 63.59% 0 63.59% 3.0 2694 KA KA
162 Mol Nedi 6785422 57 95 72.09% 0 72.09% 3.0 2678 KS KS
163 LordSinistro 5833918 77 34 67.59% 5 52.59% 2.5 2628 KA KA
163 Pitta 6079586 102 29 73.93% 0 73.93% 3.0 2785 KN KA
164 Hammer Hawk 4506483 78 8 56.68% 0 56.68% 2.5 2620 KA KA
165 papai nan 5365707 79 24 59.54% 0 59.54% 2.5 2605 KA KA
166 DarthBenke 6767103 149 7 69.70% 2 63.70% 3.0 2603 KA KA
167 RafaGonJin 6060845 76 41 64.90% 3 55.90% 2.5 2590 KA KA
168 Talasesco 4851655 79 37 61.64% 0 61.64% 3.0 2509 KA KA
169 Asimiao 6509885 124 35 67.41% 1 64.41% 3.0 2457 KA KA
170 Faroer Laike 6609446 95 42 69.36% 6 51.36% 2.5 2412 KAD KAD
171 gg 6447055 150 11 73.24% 0 73.24% 3.0 2403 KS KS
172 Dazius 5838756 60 88 69.36% 0 69.36% 3.0 2367 KA KA
173 Running wild 6108472 108 47 66.57% 1 63.57% 3.0 2365 KA KA
174 Mathelipe 4670577 61 39 53.77% 0 53.77% 2.5 2335 KA KA
175 Fredy83 6050051 174 26 77.14% 0 77.14% 3.5 2327 KA KA
176 Tanzarian 5725262 92 56 70.65% 2 64.65% 3.0 2321 KL KL
177 Nardini 6001381 116 40 65.09% 1 62.09% 3.0 2308 KA KA
178 DARTHSAETO 5797971 81 71 62.28% 0 62.28% 3.0 2289 KA KA
179 ar2d2riano 6570753 165 9 73.95% 2 67.95% 3.0 2266 KA KA
180 DarthSilva 6441643 87 89 74.44% 0 74.44% 3.0 2196 KS KS
181 Hiey23 5840627 102 59 67.72% 0 67.72% 3.0 2177 KA KA
182 Andrezao 5178068 146 15 63.17% 0 63.17% 3.0 1930 KL KL
183 JDC37 5897148 147 18 69.84% 0 69.84% 3.0 2144 KA KA
184 Alex Avalon 6767137 87 129 77.10% 1 74.10% 3.0 1880 KMF KMF
185 Latino BR 6866896 159 39 70.62% 0 70.62% 3.0 2081 KA KA
186 Rleon27 5997409 118 58 61.20% 0 61.20% 3.0 2045 KL KL
187 Cecin 7034538 121 86 69.46% 0 69.46% 3.0 2039 KDK KDK
188 David Adam 4681123 109 6 54.24% 0 54.24% 2.5 2035 KA KA
189 GeneralRodrigo 3961816 0 79 52.37% 6 34.37% 2.0 2006 KA KA
190 Hadrons 4580435 104 15 56.52% 1 53.52% 2.5 1925 KA KA
191 choupanaUNDERLINE 6734143 144 31 75.40% 8 51.40% 2.5 1924 KA KA
192 Noyers 4988254 97 34 58.18% 0 58.18% 2.5 1904 KA KA
193 Zamp Wan Kenoob 5649043 140 9 63.58% 2 57.58% 2.5 1896 KA KA
194 Mol Ssl4k 6755661 100 79 80.30% 8 56.30% 2.5 1887 KA KA
195 Fefê Oito 5304318 123 26 60.80% 2 54.80% 2.5 1780 KA KA
196 Poohh 4814039 105 31 57.18% 0 57.18% 2.5 1770 KL KL
197 Bulim987 6627321 93 135 72.76% 2 66.76% 3.0 1744 KDK KDK
198 Little Ham 6544308 228 1 66.08% 0 66.08% 3.0 1715 KAD KL
199 TorgoNudho 5857645 50 156 63.06% 0 63.06% 3.0 1706 KL KL
200 Erulasto Neurion 5125463 558 20 59.13% 0 59.13% 2.5 443 KA KA
201 SpaceWolf 6448017 208 19 65.52% 0 65.52% 3.0 1704 KA KA
202 Piccolo 7071547 140 68 87.39% 9 60.39% 2.5 1700 KA KA
203 TioShaman 4435566 85 46 51.77% 0 51.77% 2.5 1693 KL KL
204 azaléia 5911889 49 128 66.38% 6 48.38% 2.5 1670 KDK KDK
205 Solomon Wilhelm 5850568 149 63 62.10% 0 62.10% 3.0 1656 KL KL
206 Knox 6229536 77 117 70.18% 7 49.18% 2.5 1606 KAD KAD
207 Tayh 5603874 155 20 60.67% 1 57.67% 2.5 1601 KA KA
208 RodrigoZK 5500123 148 24 64.28% 5 49.28% 2.5 1599 KA KA
209 DmiTri 1980 6232389 209 25 69.31% 0 69.31% 3.0 1598 KA KA
210 carmodiseo 4646707 137 11 57.00% 1 54.00% 2.5 1570 KA KA
211 CorusDjow 6665960 177 44 64.10% 2 58.10% 2.5 1508 KAD KAD
212 Fanhovizk 6605077 116 152 71.50% 3 62.50% 3.0 1479 KL KL
213 Jpbentes 5903800 71 90 64.89% 8 40.89% 2.0 1467 KAD KAD
214 Jales Erso 4884800 148 19 53.50% 0 53.50% 2.5 1463 KA KA
215 Dibaa 5658852 199 34 63.45% 0 63.45% 3.0 1457 KA KA
216 t rex 5667547 105 90 58.08% 0 58.08% 2.5 1453 KL KL
217 Slowg92 5078521 193 21 64.29% 0 64.29% 3.0 1424 KA KA
218 MINI Ryu Katarn 6131457 203 56 71.67% 0 71.67% 3.0 1420 KL KL
219 Galen Marek 6440812 136 142 70.92% 1 67.92% 3.0 1390 KL KL
220 Plank 5680417 183 22 62.28% 4 50.28% 2.5 1385 KL KL
221 Turin Turambar 6248222 143 83 58.29% 3 49.29% 2.5 1382 KL KL
222 Rodrigo 6164901 167 101 63.28% 0 63.28% 3.0 1380 KA KA
223 ESKECITUDO76 6088573 162 15 58.50% 8 34.50% 2.0 1376 KAD KAD
224 UK LordJeffRS 6138227 60 209 65.80% 0 65.80% 3.0 1369 KA KA
225 Newt Scamander 6968211 214 41 62.10% 5 47.10% 2.5 1366 KL KL
226 DaltinVader 6416014 182 101 65.78% 0 65.78% 3.0 1360 KDK KDK
227 HAN5 5880513 241 19 64.84% 0 64.84% 3.0 1357 KL KL
228 Zang 5865868 194 67 71.26% 1 68.26% 3.0 1348 KA KA
229 San Taliba 5935520 202 24 57.76% 0 57.76% 2.5 1313 KL KL
230 vap 5331250 139 105 62.48% 0 62.48% 3.0 1311 KL KL
231 MicPrado 6040807 81 104 63.05% 7 42.05% 2.0 1306 KL KL
232 Tchiucanwan 6529038 209 42 59.84% 0 59.84% 2.5 1301 KL KL
233 Cayo Cesar 6268120 217 24 63.49% 2 57.49% 2.5 1300 KL KL
234 frodok 6019072 253 27 73.79% 0 73.79% 3.0 1290 KL KL
235 Sakuma 6352925 139 109 60.36% 2 54.36% 2.5 1281 KL KL
236 Stormiro 5866030 199 30 59.59% 0 59.59% 2.5 1281 KL KL
237 Dark206 6137814 85 217 63.86% 0 63.86% 3.0 1219 KL KL
238 Lima 6729819 310 30 84.26% 6 66.26% 3.0 1188 KA KA
239 Lorde Luz 4307715 127 20 50.56% 2 44.56% 2.0 1172 KL KL
240 Zaratustra 5367947 155 31 61.17% 9 34.17% 2.0 1154 KAD KAD
241 Wilker 5391554 191 46 56.37% 0 56.37% 2.5 1137 KL KL
242 Alexandre 6164607 234 42 59.18% 0 59.18% 2.5 1117 KL KL
243 Toni 5807424 237 32 61.74% 4 49.74% 2.5 1079 KL KL
244 regi9148 6118012 236 51 59.69% 3 50.69% 2.5 1066 KL KL
245 nan 3227713 103 26 36.45% 0 36.45% 2.0 1001 KL KL
246 JOAOMEDXII 5754983 234 62 60.97% 2 54.97% 2.5 972 KL KL
247 Marcio Zillig 6571621 121 157 63.99% 9 36.99% 2.0 946 KL KL
248 Gul Ski 5508752 192 50 51.83% 6 33.83% 2.0 911 KL KL
249 wallasse2005 4994829 299 31 66.96% 1 63.96% 3.0 908 KL KL
250 MrWill 6213707 119 22 77.64% 15 32.64% 2.0 1763 KA KAD
251 eemilio 6131007 230 11 59.00% 1 56.00% 2.5 1272 KL KL
252 Sidney 5639297 294 18 60.53% 0 60.53% 2.5 904 KL KL
253 Gorak Hyren 5506815 218 30 52.85% 4 40.85% 2.0 888 KDK KDK
254 Teko 6249610 129 226 59.77% 0 59.77% 2.5 880 KL KL
255 Logan 6061550 270 83 54.54% 0 54.54% 2.5 859 KL KL
256 Link 4596628 138 78 49.72% 5 34.72% 2.0 851 KL KL
257 CoxaJedi 4950383 248 48 57.72% 1 54.72% 2.5 836 KAD KAD
258 Unmistakable Rainbow 2729796 123 9 34.94% 1 31.94% 2.0 827 KAD KAD
259 Régis Oberon Palmeiras 6210675 224 152 60.17% 3 51.17% 2.5 826 KDK KDK
260 Minato Hokage 6152315 492 57 80.64% 0 80.64% 3.5 784 KMF KMF
261 payload3108 4455867 251 34 54.93% 0 54.93% 2.5 782 KL KL
262 MINI SilverHawks 4044798 175 36 49.96% 5 34.96% 2.0 767 KDK KDK
263 Coxa Doido 6765307 167 278 64.34% 2 58.34% 2.5 760 KL KL
264 Julaes 6072493 238 163 65.00% 5 50.00% 2.5 757 KAD KAD
265 Aleph 6031763 378 22 67.58% 7 46.58% 2.5 754 KL KL
266 Charlao 5136123 196 77 45.83% 1 42.83% 2.0 753 KAD KAD
267 RunneR Treco 5054740 294 52 61.49% 3 52.49% 2.5 730 KL KL
268 DarthANGELUS 6224128 202 146 59.49% 5 44.49% 2.0 715 KDK KDK
269 Dee On See 5983529 270 157 52.27% 0 52.27% 2.5 701 KAD KAD
270 Acme Walker 5594891 199 122 52.87% 5 37.87% 2.0 697 KAD KAD
271 Anjjeperura 5778077 283 132 58.03% 0 58.03% 2.5 696 KAD KAD
272 SCFC1986VADER 6716697 535 45 70.74% 0 70.74% 3.0 695 KAD KAD
273 Nyco 4528709 164 38 44.23% 7 23.23% 1.5 673 KL KL
274 RPP1976 4652902 309 39 52.08% 0 52.08% 2.5 669 KAD KAD
275 Akarenina 4943229 472 17 61.42% 1 58.42% 2.5 505 KAD KAD
276 LG 5427775 425 68 62.27% 0 62.27% 3.0 661 KAD KAD
277 Heisenberg SP 3815498 233 1 43.75% 0 43.75% 2.0 652 KAD KAD
278 Fox jlle 5585787 203 150 57.09% 4 45.09% 2.0 633 KL KL
279 Cjr 4822351 201 184 48.83% 0 48.83% 2.5 626 KAD KAD
280 Pico82br 6085796 443 67 65.22% 2 59.22% 2.5 597 KAD KAD
281 Milet 5677358 287 97 60.68% 9 33.68% 2.0 591 KL KL
282 Viking 5739157 428 76 56.60% 0 56.60% 2.5 569 KAD KAD
283 Mol Renato 4658332 188 140 46.99% 2 40.99% 2.0 568 KAD KAD
284 Gilmar 6319070 195 250 57.88% 4 45.88% 2.0 568 KAD KAD
285 Johnnyclube 5629195 468 33 57.16% 0 57.16% 2.5 562 KAD KAD
286 JoeNufeicyh 5414749 375 34 56.65% 6 38.65% 2.0 530 KAD KAD
287 Aquiles 5240107 111 303 58.10% 9 31.10% 2.0 506 KDK KDK
288 guima 5221989 143 167 54.96% 8 30.96% 1.5 505 KL KL
289 Mydenhows 5530263 517 41 60.82% 1 57.82% 2.5 496 KAD KAD
290 TORVAST 3057460 165 21 36.66% 2 30.66% 1.5 493 KAD KAD
291 Leme 5503660 540 43 62.15% 1 59.15% 2.5 472 KAD KAD
292 Voltaxic 5058526 457 80 54.34% 0 54.34% 2.5 471 KAD KAD
293 OdinBarberan 5328215 608 36 57.39% 1 54.39% 2.5 414 KAD KAD
294 sissifo 5040587 495 46 54.85% 0 54.85% 2.5 466 KDK KDK
295 Jobsoun 3516787 242 12 47.75% 6 29.75% 1.5 415 KAD KAD
296 Duskolinos 5065534 347 168 50.45% 3 41.45% 2.0 393 KAD KAD
297 Xanddyh 3932656 282 129 40.78% 1 37.78% 2.0 383 KDK KDK
298 Fanatico 3964352 302 130 41.58% 0 41.58% 2.0 367 KAD KAD
299 Darak 2149894 209 32 31.05% 0 31.05% 2.0 357 KAD KAD
300 Dante 3674762 246 67 40.41% 5 25.41% 1.5 352 KDK KDK
302 Sarkis 5593731 61 408 61.64% 11 28.64% 1.5 358 KAD KAD
303 Tyron Brandt 5359683 522 90 56.02% 6 38.02% 2.0 350 KAD KAD
304 SkySitara 3126327 342 27 35.24% 0 35.24% 2.0 339 KAD KAD
305 KikahTeam 6079174 452 452 56.85% 0 56.85% 2.5 336 KAD KAD
306 Darthh Agnan 6037795 643 76 56.82% 8 32.82% 2.0 336 KAD KAD
307 Xurepa 4488197 225 48 48.49% 14 6.49% 1.0 329 KAD KAD
308 Warlord86 2840532 292 63 35.71% 0 35.71% 2.0 320 KAD KAD
309 alexia 6177922 697 81 55.73% 8 31.73% 2.0 318 KAD KAD
310 Rikioli 5713559 150 579 54.26% 7 33.26% 2.0 314 KAD KAD
311 coldbreath 4778010 551 119 49.41% 4 37.41% 2.0 285 KDK KDK
312 Xaropenhoo 2896434 317 1 41.15% 4 29.15% 1.5 273 KAD KAD
313 zZKINGZz 4041268 412 44 45.59% 5 30.59% 1.5 266 KDK KDK
314 卄µяяةƈձи૯ 2996399 399 69 34.08% 0 34.08% 2.0 256 KDK KDK
315 Brunomir Starsavior 5306074 288 361 51.29% 8 27.29% 1.5 245 KDK KDK
316 Bebendo todas 3928458 280 228 38.95% 4 26.95% 1.5 232 KAD KAD
317 DanteUM 2702925 302 58 27.71% 1 24.71% 1.5 225 KDK KDK
318 Yami Seiren 1717562 182 55 25.01% 2 19.01% 1.5 217 KDK KDK
319 Rafones 1543891 163 67 23.71% 2 17.71% 1.5 201 KDK KDK
320 Erfaron 1902550 257 28 22.65% 0 22.65% 1.5 200 KDK KDK
321 MarkaRagnosBR 2843280 373 216 32.26% 0 32.26% 2.0 193 KDK KDK
322 Son of Midichlorian 4770170 922 78 49.33% 3 40.33% 2.0 191 KDK KDK
323 Sou Chibata 2452192 433 29 28.86% 0 28.86% 1.5 159 KDK KDK
324 Forrest Gump 4088556 1025 94 45.27% 0 45.27% 2.0 146 KDK KDK
325 Blarba 1530324 203 9 20.28% 5 5.28% 1.0 144 KDK KDK
326 Z0H4R 1927040 338 79 26.81% 0 26.81% 1.5 139 KDK KDK
327 Nabucodonosor 1184340 174 93 18.60% 0 18.60% 1.5 133 KDK KDK
328 Rogerzeraa 2248053 302 232 24.70% 0 24.70% 1.5 126 KDK KDK
329 MINI lfreitas 4189856 282 766 45.64% 5 30.64% 1.5 120 KDK KDK
330 Zé Ghost 3734727 794 493 38.40% 1 35.40% 2.0 116 KDK KDK
331 Magnanimus 2513338 374 80 27.89% 5 12.89% 1.0 111 KDK KDK
332 Sérgio Mando 2039813 447 109 27.00% 1 24.00% 1.5 110 KDK KDK
333 Koven 2076705 354 231 27.89% 1 24.89% 1.5 106 KDK KDK
334 Sakamoto 1701942 237 84 21.16% 2 15.16% 1.0 106 KDK KDK
335 BABEJOKER 2998027 926 60 32.28% 1 29.28% 1.5 91 KDK KDK
336 Régis 2688385 939 71 26.89% 3 17.89% 1.5 80 KDK KDK
337 Aria Djarin 2637612 1011 54 31.91% 2 25.91% 1.5 74 KDK KDK
338 Francisco1211 1954245 763 101 28.82% 0 28.82% 1.5 68 KDK KDK
339 Mateus 1724288 551 156 23.96% 6 5.96% 1.0 49 KDK KDK
340 Zé das Estrelas 1771619 982 201 21.22% 1 18.22% 1.5 45 KDK KDK
341 Peechs 1583771 698 58 17.22% 4 5.22% 1.0 42 KDK KDK
342 Dalloso 897548 435 74 14.77% 2 8.77% 1.0 35 KDK KDK
343 GrootAM 1674291 890 123 21.80% 2 15.80% 1.0 33 KDK KDK
344 Del Carlo 1173645 782 105 14.43% 4 2.43% 1.0 26 KDK KDK
345 Cybeema 1245523 1871 249 19.43% 1 16.43% 1.5 18 KDK KDK
346 FalleN 606290 989 426 8.59% 0 8.59% 1.0 9 KDK KDK
347 Sorzus Syn 6293914 52 41 74.54% 0 74.54% 3.0 4061 KDK KDK
113 DVZ 17 5364503 0 42 58.52% 1 55.52% 2.5 6386 KK KK
157 Waluigi 5501525 40 14 66.74% 16 18.74% 1.5 3056 KK KK
178 drope 6108555 132 25 69.76% 1 66.76% 3.0 2334 KK KK
199 Maktub 6052170 178 16 65.41% 1 62.41% 3.0 1872 KK KK
217 Balren Calea 2621001 0 53 28.63% 0 28.63% 1.5 1484 KK KK
245 Fulas 5575195 103 177 66.91% 0 66.91% 3.0 1195 KN KN
250 Mon'Ma Al 6137772 72 91 63.97% 13 24.97% 1.5 1130 KK KK
251 GrãoMoff Virgulino 5326792 170 20 57.08% 8 33.08% 2.0 1121 KK KK
252 Norec 5066871 95 41 55.69% 13 16.69% 1.5 1118 KK KK
270 Andrigo 6822988 37 302 73.94% 13 34.94% 2.0 805 KK KK
271 jango659 3015411 0 114 35.49% 3 26.49% 1.5 794 KK KK
294 Ranyel Reinert 4068315 207 77 43.61% 2 37.61% 2.0 573 KK KK
301 RoTahn Taske 6320987 192 151 58.55% 12 22.55% 1.5 553 KL KK
301 Kilum Natta 1782202 0 105 22.09% 0 22.09% 1.5 509 KN KN
306 Alencastro 4536871 209 67 49.49% 7 28.49% 1.5 493 KK KK
307 TacoZ 3275773 233 33 43.24% 0 43.24% 2.0 493 KN KN
312 Galvones 4874734 270 278 50.35% 0 50.35% 2.5 445 KN KN
314 Felipe Reis 3348564 165 151 37.64% 1 34.64% 2.0 424 KK KK
316 NeoDnaX 5788454 646 54 59.46% 4 47.46% 2.5 413 KK KK
317 DarthTired13 3197686 0 158 35.17% 12 -0.83% 1.0 405 KK KK
319 Lucas Neto 5159600 335 332 47.66% 0 47.66% 2.5 387 KN KN
321 Brill Counsil 2825365 230 72 32.70% 0 32.70% 2.0 374 KK KK
323 MrVoigt 5253734 391 43 59.92% 14 17.92% 1.5 363 KK KK
328 Vini8D 5581613 217 108 52.17% 15 7.17% 1.0 343 KK KK
331 Isléque 4454016 211 54 49.43% 21 -13.57% 1.0 336 KK KK
334 Rofner 4806240 237 56 50.81% 12 14.81% 1.0 328 KK KK
338 Tarta Vale 5409090 303 235 52.52% 9 25.52% 1.5 302 KK KK
339 fuiCquestrado 4885241 180 144 49.99% 15 4.99% 1.0 302 KK KK
341 ForçaBR MagrinhoJPA 4730726 170 165 48.60% 17 -2.40% 1.0 282 KK KK
342 Stratis 3306328 302 50 38.42% 3 29.42% 1.5 282 KK KK
343 Abi Gail 5209919 537 26 54.42% 10 24.42% 1.5 278 KK KK
347 Zavage 3285579 249 8 38.72% 13 -0.28% 1.0 256 KK KK
348 Denys Santos 3095885 246 27 38.14% 10 8.14% 1.0 227 KDK KK
349 Cap Boozelord 5041435 928 103 48.26% 0 48.26% 2.5 244 KN KN
354 clagsantos 3345315 329 169 35.55% 6 17.55% 1.5 202 KK KK
359 calcorin 3359895 320 67 38.73% 8 14.73% 1.0 174 KK KK
360 Vigilante 5207490 587 44 54.64% 14 12.64% 1.0 165 KK KK
363 DougGoularte 2520860 405 114 32.42% 2 26.42% 1.5 146 KK KK
374 BjornIronSide 2192201 349 65 29.47% 14 -12.53% 1.0 106 KK KK
375 Ivanjedai 1437708 0 411 17.39% 0 17.39% 1.5 105 KN KN
376 DanielStar 2890824 259 295 32.59% 18 -21.41% 1.0 104 KK KK
377 Cathus 2891763 1028 113 34.29% 1 31.29% 2.0 101 KK KK
382 Gan fawks 1512048 440 107 19.96% 15 -25.04% 1.0 55 KK KK
387 Capri 1244783 496 219 15.65% 4 3.65% 1.0 35 KK KK
389 Célio 537811 0 327 7.48% 9 -19.52% 1.0 33 KK KK
390 ARES 867026 409 158 14.07% 1 11.07% 1.0 31 KK KK
392 Jeremias do Espaço 1467683 1053 158 16.02% 16 -31.98% 1.0 24 KK KK
393 Makoto 1414286 1445 327 19.05% 0 19.05% 1.5 24 KN KN
394 illuminatte 1466006 1165 198 19.87% 6 1.87% 1.0 22 KK KK
396 TioBacca 212942 0 390 5.18% 0 5.18% 1.0 11 KK KK
397 generaldog 352438 0 671 6.35% 8 -17.65% 1.0 11 KK KK
398 Dark Skyballs 846656 1665 192 15.43% 3 6.43% 1.0 9 KK KK
400 Myden 636617 1387 369 8.22% 0 8.22% 1.0 7 KN KN
401 kuryl 561715 1786 602 10.99% 0 10.99% 1.0 5 KK KK
402 ΞXPLØSiVØ 446457 1595 407 8.23% 2 2.23% 1.0 4 KK KK
403 MP ৡ 222264 2206 314 4.09% 8 -19.91% 1.0 2 KK KK
404 Antaru 376279 4566 575 7.26% 11 -25.74% 1.0 1 KK KK
405 Javin Vigil 63656 0 937 0.95% 0 0.95% 1.0 1 KN KN
406 Reborn 237593 4592 748 2.34% 0 2.34% 1.0 1 KN KN
407 ANDRIO RAMOS 107306 0 0 3.08% 0 3.08% 1.0 0 KK KK
408 vMattv 87259 0 0 2.40% 0 2.40% 1.0 0 KK KK

Rotação

Resultado final da rotação - Quadro de movimentações

Destino: Aquamarine

Pitta (691263312) - Origem: Nextor

Destino: Lambent

Little Ham (356836272) - Origem: Amanhecer de Dagobah

Destino: Amanhecer de Dagobah

MrWill (459546224) - Origem: Aquamarine

Destino: Kaiburr

RoTahn Taske (474587156) - Origem: Lambent
Denys Santos (165532245) - Origem: Dragão Krayt

Administração - Login

Faça seu Login